dây đeo thẻ poly xanh dương xanh lá in cao su nổi

dây đeo thẻ poly xanh dương xanh lá in cao su nổi

dây đeo thẻ poly xanh dương xanh lá in cao su nổi
dây đeo thẻ poly xanh dương xanh lá in cao su nổi

dây đeo thẻ poly xanh dương xanh lá in cao su nổi

dây đeo thẻ poly xanh dương xanh lá in cao su nổi
dây đeo thẻ poly xanh dương xanh lá in cao su nổi

dây đeo thẻ poly xanh dương xanh lá in cao su nổi

dây đeo thẻ poly xanh dương xanh lá in cao su nổi
dây đeo thẻ poly xanh dương xanh lá in cao su nổi

dây đeo thẻ poly xanh dương xanh lá in cao su nổi